Naar inhoud

WINKELWAGEN

JE WINKELWAGEN IS LEEG

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JUNOwoondecoratie t.h.o.d.n. JUNOfires

 

Artikel 1 - Definities

1.1. JUNOwoondecoratie, tevens handelend onder JUNOfires, is in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en ingeschreven onder KvK-nummer 84448393. In deze algemene voorwaarden wordt zij aangeduid als ‘JUNOfires’.

1.2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

1.3. Met 'overeenkomst' wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan JUNOfires tegen betaling (led-)kaarsen en/of andere woondecoratie aan jou levert.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die JUNOfires voor jou uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door JUNOfires worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. JUNOfires behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal JUNOfires nieuwe algemene voorwaarden aan jou toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor jou nadelige gevolgen, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1. Producten die jij in de webshop in het winkelmandje hebt geplaatst, maar niet hebt betaald, blijven 60 minuten gereserveerd.

3.2. Indien jij een bestelling plaatst, ga jij akkoord met deze algemene voorwaarden. Jij dient hiervoor vóór het plaatsen van de bestelling aan te vinken dat jij kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om jou de

mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Doordat er met natuurlijk materiaal wordt gewerkt, zoals hout of kaarsvet, kunnen de kleuren en patronen van de producten afwijken van de weergave op de afbeeldingen. Jij kunt daarom geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleuren of in de beschrijving genoemde specificaties.

3.4. JUNOfires kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treft JUNOfires passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. JUNOfires zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

 

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op basis van een prijs per product en exclusief verzendkosten. Indien jij particulier bent, wordt de prijs inclusief BTW getoond. Voor ondernemers wordt de prijs in- en exclusief BTW weergegeven.

4.3. Indien jij particulier bent en een product uit de webshop aanschaft, draagt JUNOfires er zorg voor dat jij de mogelijkheid hebt om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.

4.4. Wanneer jij een zakelijke overeenkomst sluit met JUNOfires, dien jij de betaling voor de bestelde producten volledig vooraf te voldoen.

4.5. De prijzen die JUNOfires bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft JUNOfires het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd, en jij particulier bent, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

4.7. Jij bent van rechtswege in verzuim, indien jij je betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat jij in verzuim bent, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, ben jij wettelijke rente verschuldigd.

4.8. Wanneer jij in gebreke of verzuim bent, komen alle redelijke kosten die JUNOfires moet maken om de vordering te innen, voor jouw rekening.

4.9. Indien jij je in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die JUNOfires op jou heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

 

Artikel 5 - Informatieverstrekking

5.1. Jij dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan JUNOfires ter beschikking te stellen.

5.2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. JUNOfires zal vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

5.4. Indien jij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor jouw rekening.

5.5. Jij vrijwaart JUNOfires voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1. JUNOfires voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde.

6.2. JUNOfires behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.3. JUNOfires voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 - Wijziging en annulering bij zakelijke overeenkomsten

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling kan resulteren in meer- of minderwerk en zal op basis van een nacalculatie aangerekend of gecrediteerd worden. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal JUNOfires jou hiervan op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is JUNOfires bevoegd de overeenkomst te beëindigen. JUNOfires is in dit geval geen schadevergoeding aan jou verschuldigd.

7.3. Wanneer jij een bestelling wenst te annuleren, dien jij dit schriftelijk te doen. Het is niet mogelijk om een zakelijke overeenkomst te annuleren, indien de bestelling reeds verzonden is. Jij hebt ook niet het recht om de producten te retourneren en om teruggave van het overeengekomen bedrag te vragen. Indien jij particulier bent en de overeenkomst wenst te annuleren, is dit artikel niet van toepassing. Zie hiervoor artikelen 8 tot en met 10.

7.4. Wanneer jij aangeeft de opdracht te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan jou doorberekend worden.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1. Indien jij particulier bent en een product op afstand koopt, heb jij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.

8.2. Wanneer jij en JUNOfires een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, kun jij geen gebruikmaken van het herroepingsrecht. Indien jij een zakelijke klant bent en de overeenkomst wenst te annuleren, is artikel 7 van toepassing.

8.3. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat jij het product, of een laatste deelzending hebt ontvangen of wanneer een door jou aangewezen derde, zoals een vooraf aangegeven afleverpunt, het product voor jou in ontvangst heeft genomen.

8.4. Indien jij gebruikmaakt van het herroepingsrecht, heeft JUNOfires het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Jij bent echter niet verplicht om deze reden aan JUNOfires op te geven.

Artikel 9 - Verplichtingen tijdens bedenktermijn

9.1. Jij dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Jij dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of jij het product wilt houden. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

9.2. Indien een product beschadigd of versleten is, en jij gebruikmaakt van jouw herroepingsrecht, is JUNOfires gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of slijtage is ontstaan, in rekening te brengen.

9.3. Wanneer jij gebruikmaakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal JUNOfires een ontvangstbevestiging sturen, zodra JUNOfires van jou heeft vernomen dat jij de overeenkomst wenst te ontbinden.

9.4. Zodra JUNOfires het geretourneerde product heeft ontvangen, en jij reeds had betaald voor het product, zal JUNOfires dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die jij gebruikt hebt om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten voor de heenzending worden enkel terugbetaald, indien jij jouw gehele bestelling retourneert.

 

Artikel 10 - Uitvoering herroeping

10.1. Indien jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kun jij dit doen met het modelformulier dat JUNOfires op haar website ter beschikking heeft gesteld. Jij bent echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om jouw herroepingsrecht uit te oefenen.

10.2. Nadat jij kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heb jij 14 kalenderdagen om het product te retourneren. Indien de retour niet binnen deze termijn wordt ontvangen is JUNO niet verplicht het geld terug te storten. 

10.3. Jij draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat jij het product hebt teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.

10.4. Indien jij het product naar een verkeerd adres hebt geretourneerd, ben ik gerechtigd om de kosten die daarmee gepaard gaan aan jou door te berekenen.

10.5. De kosten voor het retourneren van het product komen voor jouw rekening.

 

Artikel 11 - Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die partijen redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

11.2. Indien jij particulier bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang jij en JUNOfires niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Partijen hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

11.3. Indien jij ondernemer bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

11.4. Wanneer jij de werkzaamheden wilt verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft JUNOfires het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1. JUNOfires is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

12.2. JUNOfires is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door jou of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

12.3. JUNOfires is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

12.4. Indien jij na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is JUNOfires niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat jij of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is JUNOfires niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.

12.5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende de wijze van onderhoud van woonaccessoires of het omgaan en de verzorging van de kaarsen.

12.6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist bewaren van het product. Producten kunnen van natuurlijke of kwetsbare materialen gemaakt zijn, zoals hout of kaarsvet. Producten dienen op een droge en donkere plek bewaard te worden om gebreken en slijtage te voorkomen. Indien jij deze en andere bewaar- of gebruiksadviezen niet in acht neemt, is JUNOfires niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

12.7. Indien JUNOfires een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

12.8. Jij vrijwaart JUNOfires tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door JUNOfires uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.


Artikel 13 - Productaansprakelijkheid

13.1. In aanvulling op artikel 12 gelden de volgende bepalingen omtrent productaansprakelijkheid bij consumentenverkoop, zoals is bepaald in de wet. JUNOfires is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek van haar product, maar deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de volgende gevallen: lichamelijk letsel, schade als gevolg van dood en schade aan een andere zaak die bestemd is voor en gebruikt wordt in de privésfeer en die is toegebracht door het product, indien de schade groter is dan 500 euro.

13.2. Een product wordt als gebrekkig beoordeeld, wanneer het niet aan de veiligheidsvereisten voldoet, die van het product verwacht mogen worden. Voor het beoordelen van de veiligheid wordt in ieder geval gekeken naar de presentatie, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het tijdstip van in het verkeer brengen. Indien een beter product op de markt is gebracht, kan een product van JUNOfires niet als gebrekkig beoordeeld worden enkel omwille van die reden.

13.3. Indien jij schade lijdt, zoals is omschreven in lid 1, dien jij de schade, het gebrek en het causale verband tussen het gebrek en de schade te bewijzen.

13.4. JUNOfires is in ieder geval niet aansprakelijk, indien één of meerdere van de volgende wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn op de situatie:

  1. JUNOfires heeft het product niet in het verkeer gebracht;
  2. Het is niet aannemelijk dat het gebrek aan het product, dat de schade heeft veroorzaakt, aanwezig was op het moment dat JUNOfires het product in het verkeer heeft gebracht. Dit geldt ook wanneer het aannemelijk is dat het gebrek later is ontstaan. Bij deze beoordeling dient te worden gelet op de omstandigheden.
  3. JUNOfires heeft het product niet geproduceerd voor de verkoop of een ander economisch doel en het product is ook niet bedrijfsmatig in de omloop gebracht.
  4. Het gebrek aan het product is veroorzaakt, doordat het is gemaakt volgens dwingende overheidsvoorschriften.
  5. Op basis van de wetenschappelijke en technische kennis, die op het moment van het in het verkeer brengen van het product kenbaar was, was het niet mogelijk om het bestaan van het gebrek te achterhalen.

13.5. Indien schade het gevolg is van zowel het gebrek aan het product, als jouw eigen schuld, wordt de aansprakelijkheid van JUNOfires gematigd of weggenomen. Dit geldt echter niet, wanneer de schade te wijten is aan zowel het gebrek, als een handeling van een derde.

13.6. In afwijking van artikel 21.4, verjaart de mogelijkheid tot het indienen van de vordering tot schadevergoeding op basis van dit artikel, na drie jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop jij met de schade, het gebrek en de identiteit van JUNOfires bekend bent of had moeten zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt na tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop JUNOfires het schadeveroorzakende product in het verkeer heeft gebracht.

13.7. Dit artikel is enkel van toepassing op schade zoals omschreven in lid 1, en betreft bepaalde vormen van gevolgschade. Indien jij het product bij een dealer van JUNOfires hebt gekocht, en het product enkel niet voldoet aan de kenmerken waar jij vanuit mag gaan, dien jij voor schadevergoeding contact op te nemen met de dealer.

13.8. Indien jij een zakelijke overeenkomst bent aangegaan met JUNOfires en jij de producten doorverkoopt aan particulieren, kun jij bepaalde gevallen door een particulier aansprakelijk gesteld worden voor de schade zoals omschreven in lid 1. Dit is het geval wanneer jij het gebrek van het product kende of behoorde te kennen, bij de particuliere klant hebt aangegeven dat het gebrek niet aanwezig is of de schade lager is dan 500 euro.

 

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

14.1. Op alle door JUNOfires gemaakte kaarsen, geplaatste foto’s, beschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij JUNOfires. Het is jou niet toegestaan foto’s, beschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

14.2. Indien jij en JUNOfires een zakelijke overeenkomst sluiten, is het toegestaan om de packshots van de producten te gebruiken voor jouw website. Jij hebt echter niet het recht om andere content van JUNOfires te gebruiken.

14.3. Wanneer jij in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van JUNOfires. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat JUNOfires enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan jou kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

14.4. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij jou nadat jij de volledige overeengekomen prijs aan JUNOfires hebt betaald.

 

Artikel 15 - Levering

15.1. Voor het versturen van een product, gaat JUNOfires uit van de door jou aangeleverde informatie. Indien jij een foutief afleveradres hebt doorgegeven, is JUNOfires niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.

15.2. JUNOfires stuurt producten naar afleveradressen in Nederland en de België, tenzij anders overeengekomen.

15.3. Levering geschiedt via een post- of pakketdienst. Na verzending ontvang jij een ‘track and trace’ code van de vervoersdienst om het pakket en de afleverdatum te volgen.

15.4. Indien jij vooraf aangeeft dat jij jouw bestelling bij een ophaalpunt wilt laten leveren, is het door jou bestelde product voor jouw risico, zodra de bezorgdienst de bestelling bij het ophaalpunt heeft afgeleverd. Wanneer jij het product niet tijdig ophaalt en het door het ophaalpunt naar JUNOfires teruggestuurd wordt, komen de kosten die daarmee gepaard gaan voor jouw rekening.

15.5. Producten worden binnen 2 kalenderdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.

15.6. Wanneer JUNOfires een product niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal JUNOfires jou hiervan op de hoogte stellen. Jij dient JUNOfires dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval JUNOfires na deze termijn nog steeds niet aan jou kan leveren, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

Artikel 16 - Bijzondere bepalingen

16.1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

16.2. JUNOfires hecht aanzienlijke waarde aan de kwaliteit van (het verkoopproces van) haar producten. Indien jij ondernemer bent en jij de door jou afgenomen producten wenst te wederverkopen, is het jou niet toegestaan om de producten te verkopen via online marktplaatsen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer jij in strijd met dit verbod handelt, is JUNOfires gerechtigd om de samenwerking per direct te beëindigen.

 

Artikel 17 - Acties en aanbiedingen

17.1. Indien er sprake is van een actie of aanbieding, bijvoorbeeld door middel van een kortingscode, en de door JUNOfires gestelde termijn van deze actie of aanbieding verstreken is, kun jij hier niet met terugwerkende kracht gebruik van maken.

17.2. Jij kunt slechts éénmaal gebruikmaken van een actieve kortingscode.

17.3. Het is niet mogelijk om verschillende acties of aanbiedingen met elkaar te combineren, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18 - Cadeaubonnen

18.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

18.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

18.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

18.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient in één keer ingewisseld te worden.

18.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 19 - Klachten

19.1. Indien jij een klacht hebt, dien jij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. JUNOfires zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.

19.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

19.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient jij dit binnen 48 uur na ontvangst aan JUNOfires te melden zodat zij het gebrek kan herstellen.

19.4. Indien jij een klacht hebt, kun jij deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Jij bent hier echter niet toe verplicht en jij kunt JUNOfires ook direct contacteren om jouw klacht kenbaar te maken.

 

Artikel 20 - Garantie

20.1. JUNOfires staat ervoor in dat door jou bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

20.2. Indien jij particulier bent, heb jij recht op wettelijke garantie.

20.3. Wanneer jij ondernemer bent, heb jij recht op een garantietermijn van 1 kalenderjaar. Indien een product gedurende deze termijn kapot gaat, zal ik jou het aankoopbedrag terugbetalen. Deze garantietermijn is echter niet van toepassing op meegeleverde batterijen, hiervoor geldt de garantietermijn van de producent.

20.4. Indien gebreken zich voordoen tijdens de (wettelijke) garantietermijn worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik.

20.5. Bepaalde grondstoffen die JUNOfires gebruikt voor de producten zijn natuurlijke materialen met inherente bepaalde eigenschappen. Materialen kunnen verkleuren, breken of smelten. Dit valt niet onder de garantietermijn, indien dit een kenbaar kenmerk is van een bepaalde grondstof.

20.6. Jij kunt schriftelijk aanspraak maken op garantie. Jij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

 

Artikel 21 - Geschillenbeslechting

21.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21.2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

21.3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin JUNOfires is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

21.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover JUNOfires en betrokken derden 12 maanden.